Wi-Fi na Uczelni

O4YIMJ0Szanowni Państwo, drodzy studenci i pracownicy,

Miło nam poinformować, o uruchomieniu nowej usługi bezprzewodowego dostępu do sieci WiFi na terenie naszej Uczelni. Zasięgiem zostały objęte oba budynki Uczelni oraz główny dziedziniec. Mamy nadzieję, że bezprzewodowy dostęp do sieci Internet oprócz dostępu do ulubionych serwisów, pomoże Państwu w wyszukiwaniu niezbędnych informacji, zdobywaniu wiedzy oraz ułatwi codzienną pracę.

Dział IT MUP Oświęcim

 

INSTRUKCJA:

  1. Proszę połączyć się z siecią o nazwie „Uczelnia_WiFi”.
  2. Hasło dostępowe do sieci uzyskają Państwo w sekretariatach Uczelni, portierni oraz po zeskanowaniu kodów QR znajdujących się przy salach dydaktycznych.
  3. Po uzyskaniu połączenia należy uruchomić przeglądarkę internetową oraz wejść na stronę http://neverssl.com.
  4. Połączenie powinno zostać przekierowane na stronę umożliwiającą zapoznanie się z regulaminem oraz możliwością jego zaakceptowania.
  5. Po zaakceptowaniu regulaminu uzyskują Państwo dostęp do sieci Internet.
  6. Maksymalna przepustowość łącza na użytkownika wynosi 10 Mb/s w celu optymalizacji połączenia.
  7. Inne sieci np. AMX nie służą do połączenia internetowego.

Opinie i uwagi na temat działania sieci WLAN prosimy wysyłać pod adres wifi@uczelniaoswiecim.edu.pl

Poniżej mogą Państwo zapoznać się z Regulaminem, który trzeba zaakceptować podczas nawiązywania połączenia z siecią WLAN:

 

Netia WiFi Internet – Warunki Korzystania z Usługi na terenie Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

 

I. Definicje

 

1)    Netia WiFi Internet – sieć punktów dostępowych WiFi, udostępnionych lub zarządzanych przez Netia S.A. z siedzibą w Warszawie , ul. Poleczki 13, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000041649, NIP 526-02-05-575, REGON 011566374 zwana także „Siecią WiFi” do których dostęp możliwy jest po akceptacji niniejszego dokumentu, pozwalająca na łączenie się za jej pośrednictwem z siecią Internet.  Usługa dostępu do sieci Internet jest usługą niezależną od Sieci WiFi i może być świadczona przez Dostawcę Internetu innego niż Netia S.A.

2)    Użytkownik – osoba korzystająca z Sieci WiFi.

3)     Dostawca Internetu  – podmiot udostępniający sieć internetową poprzez Sieć WiFi.

4)     Terminal – urządzenie Użytkownika, podłączane do Sieci WiFi (np. notebook, netbook, telefon komórkowy, itp.).

5)     Strefa Zasięgu (ang. „Hot-Spot”) – miejsce, w którym możliwe jest połączenie Terminala z Siecią WIFi

 

II. Usługa Netia WiFi Internet

 

1)    Netia WiFi Internet jest usługą pozwalająca na dostęp i korzystanie z bezpłatnej Sieci WiFi znajdującej się w miejscach publicznych. Dostęp możliwy tylko i wyłącznie gdy Terminal  znajduje się w Strefie Zasięgu.

2)    Korzystanie z Netia WiFi Internet  oznacza akceptację warunków określonych w Warunkach Korzystania z Usługi i może się odbywać tylko i wyłącznie na zasadach określonych w Warunkach Korzystania z Usługi.

3)    Naruszenie w/w warunków może spowodować uniemożliwienie dostępu do Sieci WiFi,

 

III.    Warunki korzystania z Sieci WIFI

 

1)    Warunkiem skorzystania z sieci WiFi jest ,w szczególności zalogowanie się do sieci oraz akceptacja niniejszych warunków (akceptuj regulamin)

2)    Logowanie do sieci WiFi może być uzależnione także od:

a. Wywołania strony tzw. Captive Portal (strona akceptacji regulaminu)

b. Zapoznania i akceptacji regulaminu

c. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez akceptacje regulaminu;

3)    warunki techniczne panujące w sieci Sieci WiFi oraz opóźnienia w sieci Internet mogą mieć wpływ na rzeczywisty transfer do i z Terminala,

4)     administrator dokonuje okresowych zmian hasła dostępu do sieci WiFi, nie częściej niż raz na semestr.

5)     hasło do sieci WiFi można nabyć w sekretariatach Uczelni oraz poprzez kody QR rozmieszczone w budynkach Uczelni.

6)    Korzystania z Sieci WIFI wiązać się może z:

a. naruszeniem przez osoby trzecie danych gromadzonych lub przekazywanych przez Użytkownika,

b. opóźnieniem w otrzymaniu lub przesłaniu danych, spowodowanym brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub przerwami w dostępie do Sieci WiFi,

c) innymi przypadkami naruszenia oprogramowania Terminala.

7)    Netia S.A. w związku z technicznymi warunkami wynikającymi z użytej technologii wskazuje, iż może wystąpić brak ciągłego pokrycia sygnałem radiowym w Strefach Zasięgu.

8)    Netia S.A. wskazuje, iż dostępność aplikacji i prędkość transmisji zależy między innymi od ilości osób korzystających z sieci WiFi.

9)    Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu czasowego bądź stałego braku sygnału internetowego lub ograniczenia przepustowości łącza

 

IV. Ograniczenia

 

1)    Dostęp do Sieci WiFi jest ograniczony przestrzennie, czasowo oraz pod względem parametrów technicznych połączenia.

2)    Netia S.A. zastrzega sobie prawo do:

a. nakładania ograniczeń na czas połączenia, przepływność, limit przesłanych danych i inne parametry transmisji,

b. ograniczania i blokowania dostępu do wybranych treści i usług w Internecie,

c. rejestrowania i nadzorowania informacji lub danych w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub zarządzania Sieci WiFi,

 

V. Odpowiedzialność Użytkownika

 

1)    Użytkownik korzysta z Sieci WiFi pod warunkiem zapoznania się i zaakceptowania postanowień niniejszego Regulaminu.

2)    Zabrania się Użytkownikowi wykorzystywać Sieci WiFi do wszelkich działań naruszających obowiązujące prawo, w szczególności:

a. udostępniać oraz pobierać z sieci Internet: materiały chronione prawami autorskimi (oprogramowanie, filmy, muzyka, itp.), treści pornograficzne, rasistowskie, faszystowskie, itp.,

b. przesyłać i udostępniać treści mogące naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste,

c. rozsyłać niezamówione przez odbiorców treści o charakterze reklamowym (tzw. spam),

d. rozpowszechniać wirusy komputerowe i inne programy mogące uszkodzić oprogramowanie lub dane innych użytkowników Internetu,

e. uzyskiwać nieuprawniony dostęp do zasobów systemów informatycznych będących w posiadaniu innych użytkowników Internetu,

f. naruszać zabezpieczenia zastosowane w sieci Sieci WiFi

 

3)    Użytkownikowi zabrania się wykorzystywać Sieci WiFi do:

a. uruchomienia serwerów usług na Terminalu,

b. celów komercyjnych bez wiedzy i zgody Netia S.A.,

c. wszelkich innych działań, które mogą zostać uznane za niebezpieczne dla funkcjonowania Sieci WiFi,

d. udostępniać połączenie do Internetu innym podmiotom poprzez stosowanie urządzeń teletechnicznych takich jak Access Point, router, itp.

 

4)    W przypadku nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu jak i niezgodnego z przeznaczeniem korzystania z Sieci WiFi, Netia S.A. ma prawo do zablokowania dostępu Terminala do sieci.

 

VI. Gromadzone informacje, Rodzaje gromadzonych danych:

 

1)    Dane związane z Terminalem (typ/model/system operacyjny/rodzaj ekranu/nr MAC/ sieć komórkowa oraz nr telefonu)

 

VII. Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin obowiązuje od 18.01.2020

W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.